Contributie

Contributie

De contributie voor het seizoen 2018 – 2019 bedraagt € 170,–. In dit bedrag zijn de kosten van de diners en consumpties bij de bijeenkomsten niet inbegrepen. In het Huishoudelijk Reglement staat daarover:

De leden en hun eventuele partners betalen geheel of gedeeltelijk de kosten van de betreffende bijeenkomst, zulks naar het oordeel van de activiteitencommissie. In principe zijn de kosten van het diner, de consumpties, alsmede de overige kosten zoals vervoer en entreekosten voor rekening van het lid. De kosten verbonden aan het bijwonen van de bijeenkomst worden op de uitnodiging vermeld.

Contributie

De contributie wordt in één termijn aan het lid gefactureerd – meestal in de eerste maand van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar. Het bedrag dient binnen de in de factuur gestelde betalingstermijn te zijn voldaan. Als u in gebreke blijft kan het bestuur u de toegang tot de activiteiten ontzeggen. Nieuwe leden die op of na 1 januari worden ingeschreven, zijn over de rest van het verenigingsjaar de halve contributie verschuldigd..

De contributie wordt jaarlijks in een Algemene Leden Vergadering, die meestal in april plaatsvindt, vastgesteld en geldt voor het komende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van ieder jaar.

 
Button